TANDOOR HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000518963
Numer REGON: 222135550
Numer NIP: 5851469171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/532349/23/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDOOR HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2014-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2014 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BEATY ROZBICKIEJ-CZARNECKIEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM REP. A NR 3530/20142014-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-05 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK „RZECZPOSPOLITA”2014-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROL SACHER2014-08-05 do dziś
2. ImionaKAMILA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ2022-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 ZŁ2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1218000,00 ZŁ2014-08-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROL SACHER2014-08-05 do dziś
2. ImionaKAMILA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-08-05 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-08-05 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-05 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-08-05 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-08-05 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-08-05 do dziś
710 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2014-08-05 do dziś
810 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2014-08-05 do dziś
910 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2014-08-05 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2016 okres OD 05.08.2014 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
3data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.08.2014 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.08.2014 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów