BUDLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000518883
Numer REGON: 147360486
Numer NIP: 5223017721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[RDF/276337/21/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STRĄKOWA nr domu 38 kod pocztowy 01-367 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDLIFT.PL2014-08-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDLIFT.PL2014-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.20142014-08-05 do dziś
226.09.2017 R., REP. A NR 3490/2017, NOTARIUSZ OLGA KUBIAK-KRYNKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 1, 2, 4.2017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 650 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2016-03-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 600 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5250,00 ZŁ2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-09 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-11-09 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-09 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-11-09 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-11-09 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-11-09 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-11-09 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
5data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów