BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000518646
Numer REGON: 123184170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352286/21/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CENTRALNA nr domu 36 kod pocztowy 31-586 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI: 11 LIPCA 2014 ROKU, NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZE S.C., MARTA BUKOWSKA-MIKOSZ, ŁUKASZ HAJTO, UL. KRUPNICZA NR 34/4, 31-123 KRAKÓW, NR REPERTORIUM A NR 2797/2014,2014-08-04 do dziś
226.01.2015 R., REP. A NR 241/2015, NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: §10 PKT.3 PPKT.3, §11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227722542014-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000441365 2014-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKA2014-08-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA JANINA2014-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego205.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2014-08-04 do dziś
2. ImionaRENATA ZUZANNA2014-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego205.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁOTYCH2015-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI BORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMANDYTARIUSZE NIE MAJĄ PRAWA ANI OBOWIĄZKU PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2015-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227722542014-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000441365 2014-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-12 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-12 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-12 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-03-12 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-03-12 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-12 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-03-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-12 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2015 okres OD 11.07.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.07.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów