ALEXANDRALOG PLSW01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000518640
Numer REGON: 147355982
Numer NIP: 5272717996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[RDF/365997/22/165]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALEXANDRALOG PLSW01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 142A kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.07.2014 R., KATARZYNA SZELĄG-WISNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, REP. A NR 5438/20142014-08-04 do dziś
2AKT NOTARIALNMY Z DNIA 7 MAJA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NR 2573/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ ZWIERZCHOWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ADRES: ULICA KRUCZA NR 5/11 LOKAL 42. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: §2 UST. 1, §2 UST. 2, §4 UST. 2, §5 UST. 2, §10. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-05-21 do dziś
302.04.2019R., REP. A NR 5262/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 10, § 12 UST. 12019-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREAT CITIES LOGISTICS 2 (EUROPE) B.V.2019-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ2019-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33500,00 ZŁ2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEL2021-02-16 do dziś
2. ImionaRIEMER THEODOOR2021-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁUJSKA SIENIUTA2019-07-10 do dziś
2. ImionaBEATA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-14 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-14 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-14 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-14 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-14 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-14 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-14 do dziś
1081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 15.07.2014 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
7data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
8data złożenia 27.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-12-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 15.07.2014 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.03.20212022-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2014 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2014 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów