TAMARA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000518494
Numer REGON: 022468022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598533/24/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMARA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WAMBIERZYCKA nr domu 18 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-537 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDIAGNOSIS@O2.PL2014-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2014 R.2014-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKO2014-07-31 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKA IWASZKO2014-07-31 do dziś
2. ImionaTAMARA IWONA2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKO2014-07-31 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKA IWASZKO2014-07-31 do dziś
2. ImionaTAMARA IWONA2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 OPIEKA ZDROWOTNA2014-07-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-07-31 do dziś
347 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-31 do dziś
447 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-31 do dziś
564 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
2data złożenia 27.03.2018 okres OD 31.07.2014 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
3data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 04.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-04 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
9data złożenia 25.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-26 do dziś
3OD 31.07.2014 DO 31.12.20152019-08-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów