BUDO INSTAL - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000518380
Numer REGON: 147361250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-10-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57240/14/31]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO INSTAL - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 84/92 nr lokalu 117 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2014 R.2014-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIAK2014-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2014-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCZ2014-10-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ŁUKASZ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2014-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCZ2014-10-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ŁUKASZ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIAK2014-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-30 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-30 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-07-30 do dziś
550 TRANSPORT WODNY2014-07-30 do dziś
651 TRANSPORT LOTNICZY2014-07-30 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-07-30 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-07-30 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-30 do dziś
1031 PRODUKCJA MEBLI2014-07-30 do dziś
1127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-07-30 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-07-30 do dziś
1316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-07-30 do dziś
1423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-07-30 do dziś
1524 PRODUKCJA METALI2014-07-30 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-30 do dziś
1718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-07-30 do dziś
1822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-07-30 do dziś
1919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-07-30 do dziś
2014 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-07-30 do dziś
2110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-07-30 do dziś
2211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-07-30 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-07-30 do dziś
2412 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-30 do dziś
2520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-07-30 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-30 do dziś
2721 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-07-30 do dziś
2808 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-07-30 do dziś
2909 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-07-30 do dziś
3001 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-07-30 do dziś
3102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-07-30 do dziś
3203 RYBACTWO2014-07-30 do dziś
3355 ZAKWATEROWANIE2014-07-30 do dziś
3436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-07-30 do dziś
3556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-07-30 do dziś
3658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-07-30 do dziś
3759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-07-30 do dziś
3861 TELEKOMUNIKACJA2014-07-30 do dziś
3962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-07-30 do dziś
4063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-07-30 do dziś
4164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-07-30 do dziś
4266 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-07-30 do dziś
4368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-07-30 do dziś
4470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-07-30 do dziś
4537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-07-30 do dziś
4671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-30 do dziś
4772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-07-30 do dziś
4873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-30 do dziś
4974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-07-30 do dziś
5075 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-07-30 do dziś
5177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-07-30 do dziś
5278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-07-30 do dziś
5379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-07-30 do dziś
5480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-07-30 do dziś
5581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-07-30 do dziś
5638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-07-30 do dziś
5782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-07-30 do dziś
5885 EDUKACJA2014-07-30 do dziś
5986 OPIEKA ZDROWOTNA2014-07-30 do dziś
6092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-07-30 do dziś
6193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-07-30 do dziś
6295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-07-30 do dziś
6396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-07-30 do dziś
6439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-07-30 do dziś
6535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-07-30 do dziś
6645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów