EXIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000518317
Numer REGON: 222138643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310371/21/817]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica POMORSKA nr domu 86 B nr lokalu 32 kod pocztowy 80-345 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN.07-07-2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ IZABELA FAL, REPERTORIUM A NR 5220/20142014-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2014-08-01 do dziś
2. ImionaJACEK2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ ŁĄCZNIE 2.500 ZŁ2014-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2014-08-01 do dziś
2. ImionaMARZENA IRENA2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ ŁĄCZNIE 2.500 ZŁ2014-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2014-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2014-08-01 do dziś
2. ImionaJACEK2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSADOWSKA2016-07-25 do dziś
2. ImionaMARZENA IRENA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-07-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-01 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-08-01 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-08-01 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-08-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-01 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-01 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-01 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-08-01 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-01 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2016 okres OD 07.07.2014 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
6data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.07.2014 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.07.2014 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów