LEAN TRANSFORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000518168
Numer REGON: 243621053
Numer NIP: 5472151074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-14
Sygnatura akt[RDF/277102/21/662]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEAN TRANSFORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LEANTRANSFORMATION.PL2019-05-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LEANTRANSFORMATION.PL2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLEAN TRANSFORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ CIELICZANKA2019-05-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SUPRAŚL miejscowość CIELICZANKA2019-05-20 do dziś
3. Adresmiejscowość CIELICZANKA nr domu 36 kod pocztowy 16-030 poczta SUPRAŚL kraj POLSKA 2019-05-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2014 R. AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 4055/2014, ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBRÓWKI 15/1 PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA.2014-07-28 do dziś
218.11.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5229/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BARONA 30 - ZMIENIONO §3.1.2015-11-30 do dziś
309.10.2017 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2990/2017 ZMIENIONO § 3 UST.12017-12-07 do dziś
403.04.2019 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1136/2019 ZMIENIONO § 2, § 3 UST. 1, § 20, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-05-20 do dziś
527.02.2020 R., REP. A NR 676/2020, NOTARIUSZ EWA LACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, DODANO W § 5 UMOWY SPÓŁKI PUNKT 58, DODANO W § 17 UMOWY SPÓŁKI USTĘP 32020-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOR2014-07-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH2017-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIE MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, WZGLĘDNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA.2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOR2014-07-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TADEUSZ2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOCZOR2017-12-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BARBARA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-02-26 do dziś
273 1 REKLAMA2015-02-26 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-26 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-02-26 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-02-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-26 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-05-28 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-05-28 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2015 okres OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
2data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
4data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
5data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
6data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
7data złożenia 14.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów