APTEKA „SALUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000518130
Numer REGON: 181132994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[RDF/601819/24/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SALUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina KORCZYNA miejscowość KORCZYNA2014-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KORCZYNA ulica PARKOWA nr domu 8 kod pocztowy 38-420 poczta KORCZYNA kraj POLSKA 2014-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.06.2014 R., NOTARIUSZ LILIANNA ROMAN KANCELARIA NOTARIALNA 38-400 KROSNO, UL. CZAJKOWSKIEGO 1, REP. A NR 1799/20142014-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ EWĘ STACHOWICZ WYKONUJĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ STACHOWICZ EWA APTEKA SALUS W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DZ.U. Z 2010 NR 220 POZ. 1477 Z PÓŹN. ZM.) ZGODNIE Z ART. 551 PAR. 1 KSH OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O PRZEKSZTAŁCENIU PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 3 CZERWCA 2014 R. ZŁOŻONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM LILIANNĄ ROMAN 38-400 KROSNO, UL. CZAJKOWSKIEGO 1, REP. A NR 1799/20142014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSTACHOWICZ EWA APTEKA „SALUS”2014-07-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-07-28 do dziś
3. Numer w rejestrze6840001246 2014-07-28 do dziś
5. Numer REGON3700082652014-07-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKINDELSKA2014-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2014-11-26 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2014-11-26 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKINDELSKA DUDA2014-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-07-28 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-28 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-28 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-28 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-28 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2015 okres OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
2data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
3data złożenia 16.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
7data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
8data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
9data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
10data złożenia 10.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów