ART INTERIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000518025
Numer REGON: 123175170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283459/21/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. INTERIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 53/57 nr lokalu 22A kod pocztowy 03-816 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2014 ROK, NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ NR 49/4, REPERTORIUM A NR 3724/20142014-07-31 do dziś
214.07.2020 R., RWP. A NR 3848/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONSULT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639173262020-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000606469 2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALABANOV2020-09-16 do dziś
2. ImionaVIKTOR2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-16 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-16 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-09-16 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-09-16 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-09-16 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-09-16 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-09-16 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-09-16 do dziś
985 EDUKACJA2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2015 okres OD 23.06.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
7data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.06.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów