BUDEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000518001
Numer REGON: 302788247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288681/21/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2014-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica OBJAZDOWA nr domu 3 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2014-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 30.06.2014 R. - REP. A NR 6617/2014, NOTARIUSZ - GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI2014-07-28 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W DNIU 09.09.2015R. - REP. A NR 11287/2015, NOTARIUSZ - GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI (ZMIENIONO: §6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2015-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3027545212014-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000513822 2014-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2014-07-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-07-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2014-07-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ2014-07-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2014-07-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ „BUDEX DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZI: PIOTR URBANIAK - PREZES ZARZĄDU.2014-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3027545212014-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000513822 2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-13 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-02-13 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-02-13 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-02-13 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2020-02-13 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-02-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-13 do dziś
901 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.10.2014 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
3data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
4data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2014 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów