„APTEKA ŚW. KAMILA” MASŁOWSKA, ZAŁĘSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000517900
Numer REGON: 634340512
Numer NIP: 7822236206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524628/23/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚW. KAMILA” MASŁOWSKA, ZAŁĘSKA SPÓŁKA JAWNA2014-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MOGILEŃSKA nr domu 10 nr lokalu 35 kod pocztowy 61-052 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKA.SW.KAMILA@INTERIA.PL2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.06.2014 R.2014-08-11 do dziś
219.09.2019 R., ZMIANA § 2 UST.32019-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY: BEATA ZAŁĘSKA I JOLANTA MASŁOWSKA PROWADZILI DZIAŁANOŚĆ GOSOPODARCZĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ, POD FIRMĄ: APTEKA ŚW. KAMILA S.C., DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE WPISÓW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POD NUMERAMI IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: 6921297127 (ODNOŚNIE DO BEATY ZAŁĘSKIEJ) ORAZ 9720267983 (ODNOŚNIE DO JOLANTY MASŁOWSKIEJ); NIP SPÓŁKI: 7822236206, REGON SPÓŁKI: 634340512. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 USTAWY KSH2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁĘSKA2014-08-11 do dziś
2. ImionaBEATA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKA2014-08-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH JEJ CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁĘSKA2014-08-11 do dziś
2. ImionaBEATA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKA2014-08-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-11 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-11 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-11 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-08-11 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów