CUKIERNIA „DELICJE” WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000517864
Numer REGON: 070766383
Numer NIP: 5471526968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373080/22/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070766383 NIP 54715269682014-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „DELICJE” WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA2014-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2014-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica 3 MAJA nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.2014 R.2014-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ SKUTKIEM PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA „DELICJE” SPÓŁKA CYWILNA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKA, JACEK WOJCIECHOWSKI, LUCYNA FORYŚ-WOJCIECHOWSKA, W SPÓŁKE JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, W DNIU 26 MARCA 2014 R.2014-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „DELICJE” SPÓŁKA CYWILNA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKA, JACEK WOJCIECHOWSKI, LUCYNA FORYŚ-WOJCIECHOWSKA2014-08-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-08-12 do dziś
5. Numer REGON0707663832014-08-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2014-08-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2014-08-12 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYŚ WOJCIECHOWSKA2014-08-12 do dziś
2. ImionaLUCYNA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2014-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2014-08-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2014-08-12 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYŚ WOJCIECHOWSKA2014-08-12 do dziś
2. ImionaLUCYNA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2014-08-12 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów