DOIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000517834
Numer REGON: 320654001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-12-01
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21922/20/440]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320654001 NIP 85130869042014-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GARNCARSKA nr domu 5 nr lokalu 10 kod pocztowy 70-377 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LIPCA 2014 R., REPERTORIUM A NR 197/2014, NOTARIUSZ ANNA KARKOTA-ŻUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO O NAZWIE OBJECTCONNECT SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, ARTUR KORNOBIS (NUMER NIP 8513086904, NUMER REGON 320654001) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTEJ W DNIU 9 LIPCA 2014 R. (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 192/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KARKOTĘ-ŻUKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE). WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: 1) MICHAŁ SOBOTKIEWICZ WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: OCPL SYSTEM MICHAŁ SOBOTKIEWICZ (NUMER NIP 9552217788, NUMER REGON 320453805), 2) ARTUR KORNOBIS WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: RUTRA - KORNOBIS ARTUR (NUMER NIP 6731009013, NUMER REGON 330379969).2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2014-07-25 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTKIEWICZ2014-07-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WIESŁAW2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2014-07-25 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-07-25 do dziś
295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-07-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-07-25 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-07-25 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-25 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-01 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-12-01 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.08.2015 okres OD 25.07.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
2data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
4data złożenia 11.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-11 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.07.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów