VENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000517712
Numer REGON: 147350039
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219500/20/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BUTKO.EU2017-07-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUTKO.EU2017-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2014 R., KATARZYNA SZELĄG-WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. SZARA 14/15 W WARSZAWIE, REP. A NR 5282/20142014-07-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 31 MARCA 2016 ROKU, REP. A NR 2122/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ DANUTĘ KOSIM-KRUSZEWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZARA 14 LOK. 15. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2016-04-13 do dziś
323.05.2017 R. REPERTORIUM A NR 3443/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE ZMIENIONO: § 1, § 3, § 8, § 9, § 24.2017-07-19 do dziś
408.05.2018 R., REP.A NR 4020/2018, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA I SEBASTIAN SZAFRAŃSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU ZMIENIONO PAR: 2, 3, 242018-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLYAKH BARANKOVA2017-07-19 do dziś
2. ImionaOLGA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.450,00 ZŁ2017-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANKOV2018-06-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.450,00 ZŁ2018-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego88900,00 ZŁ2017-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANKOV2018-06-14 do dziś
2. ImionaDMYTRO2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLYAKH BARANKOVA2017-07-19 do dziś
2. ImionaOLGA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-24 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-24 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-07-24 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-13 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-13 do dziś
362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-04-13 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-04-13 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-04-13 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 09.07.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
4data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
5data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów