DOBRE PASZE KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000517465
Numer REGON: 145947968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25347/20/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145947968 NIP 79814762422014-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE PASZE KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA2014-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2014-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁOBRZEGI ulica SĄDOWA nr domu 6 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA 2014-07-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMATEUSZ@DOBREPASZE.PL2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBRE PASZE KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, ODDZIAŁ W PRZYTYKU2014-07-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PRZYTYK miejscowość PRZYTYK2014-07-22 do dziś
3. Adresmiejscowość PRZYTYK ulica TARGOWA nr domu 16 kod pocztowy 26-650 poczta PRZYTYK kraj POLSKA 2014-07-22 do dziś
21. Firma oddziałuDOBRE PASZE KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, ODDZIAŁ W RADOMIU2014-07-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2014-07-22 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOM ulica WERNERA nr domu 12 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2014-07-22 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.06.2014 R.2014-07-22 do dziś
229.12.2017 R. - ZMIANA § 4, § 5.2018-04-04 do dziś
318.12.2020 R., DOKONANO ZMIANY § 5 ORAZ UCHYLONO § 11 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DOBRE PASZE SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALCZYK, KAZIMIERZ KOWALCZYK W SPÓŁKĘ „DOBRE PASZE KOWALCZYK” SPÓŁKA JAWNA, NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.06.2014 R.2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOBRE PASZE SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALCZYK, KAZIMIERZ KOWALCZYK2014-07-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-07-22 do dziś
5. Numer REGON1459479682014-07-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2014-07-22 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2014-07-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2018-04-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2018-04-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2014-07-22 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2014-07-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-07-22 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-22 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-22 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-22 do dziś
710 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2014-07-22 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-07-22 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-07-22 do dziś
1046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
2data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-15 do dziś
4data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
5data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów