APARTAMENTY BYDGOSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000517277
Numer REGON: 341599257
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[RDF/358264/21/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPARTAMENTY BYDGOSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość DRZEWCE2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość DRZEWCE ulica UL. DRZEWIECKA nr domu 20 kod pocztowy 86-065 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMJ.ERDMANN@OUTLOOK.COM2021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05. 2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, NR REP. A 2182/2014. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.06.2014 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA LESZCZYŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY (REP. A NR 2763/2014) ZMIENIONO § 6 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.2014-07-18 do dziś
220.03.2015, REPERTORIUMA NR 900/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIANY DOTYCZĄ UST. 4 § 9, UST. 2 § 52015-06-10 do dziś
329.06.2016R., REPERTORIUM A NR 2576/2016, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, UL. DWORCOWA 13/1, BYDGOSZCZ - ZMIANY: § 1 UST. 2, W § 2 DODANO PKTY 60-92, § 9 UST. 4, - USUNIĘTO § 2 PKT 6,7,36, ZMIANA NUMERACJI2016-09-26 do dziś
4REP. A NR 10508/2018 Z NIA 07.09.2018 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, RAFAŁ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA ZMIENIONO § 1 UST. 2, UST. 3 ORAZ § 22018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2016-09-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2016-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500 ZŁ2021-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2016-09-26 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2016-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500 ZŁ2021-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2021-09-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoERDMANN2016-09-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2016-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-09-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-12-11 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-26 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-09-26 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-26 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-09-26 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-09-26 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-09-26 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-09-26 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2015 okres OD 18.07.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3data złożenia 11.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
7data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów