DOBRAKADABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000517207
Numer REGON: 147341885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-12-01
Sygnatura akt[RDF/271057/20/656]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRAKADABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2016-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 141 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2016-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT SPORZĄDZONY W DNIU: 09.07.2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA GLIŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI, NOTARIUSZE SPOŁKA CYWILNA, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA, NUMER REPERTORIUM A - 2499/20142014-07-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 5137/2014, Z DNIA 10-12-2014, NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 17 LOK. 74, ZMIANA § 2 UST. 32014-12-29 do dziś
318.02.2016 R., REP. A NR 481/2016, NOTARIUSZ OLGA KUBIAK- KRYNKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOLKOWSKIEJ 1C - ZMIANA §2 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2016-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVALCHUK2016-06-30 do dziś
2. ImionaSERGII2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2014-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVALCHUK2016-06-30 do dziś
2. ImionaSERGII2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-21 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-21 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-07-21 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-21 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-21 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-07-21 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-07-21 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-07-21 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-07-21 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 09.07.2014 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
2data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-01 do dziś
3data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
4data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-01 do dziś
5data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2014 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów