HEXA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000517198
Numer REGON: 147379310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-12-03
Sygnatura akt[RDF/363246/21/825]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147379310 NIP 52136776112015-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA2014-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RACJONALIZACJI nr domu 6/8 nr lokalu 315 kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2014 R., NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1100/2014.2014-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-08-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRELYONART FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472351722014-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000509399 2014-08-20 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2014-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-08-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002014-08-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2014-08-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-08-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002014-08-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-08-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-08-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2017-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYROWICZ2014-08-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ LECH2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTRASZYŃSKI2017-03-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-15 do dziś
21. NazwiskoBILSKA CUDNY2014-08-20 do dziś
2. ImionaEWA RENATA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-20 do dziś
31. NazwiskoADAMIEC STRASZYŃSKA2014-08-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-08-20 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-08-20 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-08-20 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-08-20 do dziś
561 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2014-08-20 do dziś
661 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-08-20 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-08-20 do dziś
861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-08-20 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-08-20 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2data złożenia 15.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-25 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 03.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2020-08-102020-08-26 do dziś