„BPS BAUPROFISYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000517175
Numer REGON: 302775055
Numer NIP: 7773239971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374435/22/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPS BAUPROFISYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. CZEŚNIKOWSKA nr domu 20 nr lokalu 20 kod pocztowy 60-330 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-06-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BAUPROFISYSTEM.COM2016-06-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BAUPROFISYSTEM.COM2014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2014 R., NOTARIUSZ MACIEJ LISIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 36/2, REP. A NR 3848/2014.2014-07-18 do dziś
230.11.2015 R., REP.A NR 7552/2015, NOTARIUSZ JOANNA MARIA LISIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA - NOTARIUSZ, MARIUSZ LISIECKI - NOTARIUSZ W POZNANIU, UL. DĄBROWSKIEGO 36/2, §2 UST.3, §3, §14 UST.62016-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUCHOWSKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaANNA GERTRUDA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2017-12-22 do dziś
2. ImionaSZYMON DAMIAN2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2017-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESHCHUK2022-03-01 do dziś
2. ImionaPAVLO2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALCZAK2018-07-12 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-07-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-07-18 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-07-18 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-06-08 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-06-08 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3data złożenia 02.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
4data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
7data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
8data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów