„BUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000517068
Numer REGON: 147326070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-02-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5471/21/412]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2014-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość JANKI2014-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JANKI ulica MSZCZONOWSKA nr domu 60 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.12.2011 R., NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REP. A NR 11454/2011.2014-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2014-07-16 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-07-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2014-07-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.500 ZŁ2014-07-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.500 ZŁ2014-07-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459255762014-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000405361 2014-07-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). KOMPLEMENTARIUSZ: BUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU- PREZES ZARZĄDU RENATA JOANNA FRĄCZKIEWICZ.2014-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459255762014-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000405361 2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-16 do dziś
271 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-07-16 do dziś
371 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-16 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-07-16 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-07-16 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-07-16 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-07-16 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-16 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-16 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
4data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-012021-02-23 do dziś