EWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000516999
Numer REGON: 243621024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-12-27
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11013/18/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ŁAZY miejscowość ROKITNO SZLACHECKIE2014-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKITNO SZLACHECKIE ulica ŚWIERCZEWSKIEGO nr domu 14b kod pocztowy 42-450 poczta ŁAZY kraj POLSKA 2014-07-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIZUMRUD.PL@GMAIL.COM2014-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2014 R., NOTARIUSZ RENATA PIŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 6/2, REPERTORIUM A NUMER 1244/2014 WRAZ ZE SPROSTOWANIEM W AKCIE NOTARIALNYM Z DN. 08.07.2014 R. REP. A NUMER 2134/2014, NOTARIUSZ RENATA PIŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 6/22014-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALSKA2014-07-22 do dziś
2. ImionaMARTYNA ILONA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050,00 ZŁ2014-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALSKI2014-07-22 do dziś
2. ImionaWIKTOR PIOTR2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050,00 ZŁ2014-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALSKI2018-12-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900,00 ZŁ2018-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK PREZESA ZARZĄDU EWA SAFARYN. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALSKI2018-12-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-07-22 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-07-22 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-07-22 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2014-07-22 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-07-22 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-07-22 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-07-22 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-07-22 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-07-22 do dziś
1038 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2015 okres OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
2data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów