CULLINAN ARKADIUSZ MICHAŁECZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000516980
Numer REGON: 321548672
Numer NIP: 8522608785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/434772/22/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULLINAN ARKADIUSZ MICHAŁECZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica HORESZKÓW nr domu 21 nr lokalu 9 kod pocztowy 71-215 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R., REP. A NR 154/2014, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2014-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁECZKO2014-07-18 do dziś
2. ImionaWANDA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁECZKO2014-07-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-07-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁECZKO2014-07-18 do dziś
2. ImionaIGA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-07-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI ARKADIUSZOWI MICHAŁECZKO I NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIERZONE OSOBOM TRZECIM.2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁECZKO2014-07-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-06 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-06-29 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-12-06 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-12-06 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2015 okres OD 18.07.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
3data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
6data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
7data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-17 do dziś
8data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-17 do dziś
8OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów