EXNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000516959
Numer REGON: 123160375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/310096/21/10]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PODOLE nr domu 60 kod pocztowy 30-394 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-03-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EXNIT.COM2014-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXNIT.COM2014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.20142014-07-16 do dziś
208.02.2016 R. - ZAST. NOT. PAULINA PEDRYC-GONTARZ - ZASTĘPCA NOT. MAGDALENY MISZALSKIEJ-ZAPAŁY, KANC. NOT. W NIEPOŁOMICACH PRZY RYNKU 20, REP. A NR 286/2016 - ZMIANA: § 52016-03-24 do dziś
329.12.2017, REPERTORIUM A NR 11998/2017, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. A. MAZUR-KUŁAKOWSKA, M. KUŁAKOWSKI, M. SOLAK UL. ŚW. TERESY 12/2 31-162 W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 1, § 5 UST. 1, § 6, USUNIĘTO § 15, ZMIENIONO NUMERY § 16, 17; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-01-26 do dziś
425.05.2018, REPERTORIUM A NR 4722/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. A. MAZUR-KUŁAKOWSKA, M. KUŁAKOWSKI, M.SOLAK UL. ŚW. TERESY 12/2 W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 8, § 10; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 22.06.2018, REPERTORIUM A NR 5679/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. A. MAZUR-KUŁAKOWSKA, M. KUŁAKOWSKI, M.SOLAK, UL. ŚW. TERESY 12/2 W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 8; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELISZEK2014-07-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJAN2015-04-21 do dziś
2. ImionaERNEST2015-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2018-01-26 do dziś
2. ImionaEWELINA2015-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJAN2015-04-21 do dziś
2. ImionaERNEST2015-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2018-07-06 do dziś
2. ImionaEWELINA URSZULA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELISZEK2014-07-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-07-16 do dziś
262 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-07-16 do dziś
362 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-07-16 do dziś
462 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-07-16 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2015 okres OD 16.07.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
2data złożenia 10.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
7data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów