MARKA DORADZTWO PRAWNE I EKONOMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000516712
Numer REGON: 147338185
Numer NIP: 5213675670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550372/23/27]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMARKA DORADZTWO PRAWNE I EKONOMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRESOWA nr domu 9A kod pocztowy 04-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2014 R., NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1349/20142014-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUT TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632021882016-12-08 do dziś
4. Numer KRS0000590772 2016-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2016-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDO2014-07-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA WISŁAWA2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-07-16 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-07-16 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-07-16 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-16 do dziś
568 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2015 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
5data złożenia 09.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
6data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-06 do dziś
7data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
8data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
9data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów