BEHAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000516703
Numer REGON: 281606578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-13
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/15325/21/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEHAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2021-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica UL. LIPOWA nr domu 19 kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.05.2014 R., REP. A NR 1789/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA SABATOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2014-07-14 do dziś
218.02.2016R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 389/2016, NOTARIUSZ ANNA KOPROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, ZMIANA § 2, § 6 UST.1, § 11 UST.1, SKREŚLENIE § 5, § 10, § 11 UST. 7-162016-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERZYŃSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00ZŁ2016-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERZYŃSKI2014-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-07-14 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-07-14 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-07-14 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-07-14 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-14 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-14 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-07-14 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2014-07-14 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-07-14 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
5data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
6data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów