ASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000516677
Numer REGON: 123163356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[RDF/207059/20/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PIJARSKA nr domu 2 kod pocztowy 31-015 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2014 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 13797/20142014-07-14 do dziś
219.09.2014 R. NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN, ANNA GLEŃ, SŁAWOMIR GOŁĄBEK W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 19196/2014 - ZMIENIONO: § 2 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-10-08 do dziś
328.05.2015 R., REP. A NR 13255/2015, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 5, § 9 UST. 12015-06-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R., REPEROTRIUM A NR 3183/2015, ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NASTĄPIŁA POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI § 5 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANĘ TRESCI § 9 UST.1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ ZMIANĘ TRESCI § 10 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKA PROWINCJA ZAKONU PIJARÓW2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0400184282014-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego17.504.438,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM ZŁOTYCH)2016-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.120.298,00 ZŁ (DWA MILIONY STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH)2016-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego15.274.140 ZŁ2015-06-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-06-29 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100000 ZŁ2014-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2014-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000515605 2014-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - ASTRIS SP. Z O. O.2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000515605 2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-14 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-07-14 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-07-14 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-07-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-07-14 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-14 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-07-14 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-07-14 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-14 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2015 okres OD 14.07.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
2data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
3data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
4data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-13 do dziś
5data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów