FINANSE DRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000516559
Numer REGON: 022454586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238519/20/414]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINANSE DRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2020-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE nr domu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA WOJNAROWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA ANDRZEJA NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 2, REPERTORIUM A NR 2341/20142014-07-11 do dziś
215.01.2015 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA, UL. BISKUPIA 1, 59-220 LEGNICA, REPERTORIUM A NUMER 309/2015, §1 PKT 1 I 2 - ZMIANA FIRMY SPÓŁKI, §5 UST. 1 PKT 4 - DODANO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI. 04.02.2015 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA, UL. BISKUPIA 1, 59-220 LEGNICA, REPERTORIUM A NUMER 623/2015, §5 UST. 1 PKT 5 - DODANO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.2015-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2014-07-11 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WALDEMAR2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.350,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).2019-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRIBCZAK2014-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.650,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIACE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZALEWICZ2014-07-11 do dziś
2. ImionaJAN SEBASTIAN2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH).2019-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2019-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-07-11 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-11 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-17 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 11.09.2020 okres OD 18.02.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 18.02.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 18.02.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NA 1 NADZWYCZAJENGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. ŚW. PIOTRA NR 9 LOK.U6, REPERTORIUM A NUMER 621/2019 , 18.02.20192019-03-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOCHNAK2019-03-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WALDEMAR2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-05 do dziś
21. NazwiskoDRIBCZAK2019-03-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-05 do dziś
31. NazwiskoBUZALEWICZ2019-03-05 do dziś
2. ImionaJAN SEBASTIAN2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów