FIRMA BUDOWLANA ZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000516515
Numer REGON: 181131894
Numer NIP: 6842638692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-11
Sygnatura akt[RDF/471921/23/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA ZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROSNO gmina KROSNO miejscowość KROSNO2017-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica UL. ZAGÓRZE nr domu 67 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2017-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2014 R., NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 4, REP. A NR 3612/20142014-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNGEHEUER2016-03-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2016-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNGEHEUER2016-03-02 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2016-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNGEHEUER2014-07-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNGEHEUER2014-07-14 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-14 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-07-14 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-07-14 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-07-14 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-14 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-14 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.02.2015 okres OD 01.08.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
2data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
3data złożenia 16.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-08 do dziś
4data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5data złożenia 09.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-09 do dziś
6data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
7data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-07 do dziś
8data złożenia 29.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-29 do dziś
9data złożenia 11.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów