APTEVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000516401
Numer REGON: 147302448
Numer NIP: 7010431053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587967/24/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 58/62 kod pocztowy 00-866 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02.07.2014 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM ALDONĄ CZAMARKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KONDUKTORSKIEJ 4 LOKAL 29. REPERTORIUM A NR 1593/20142014-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPIAŁ2014-07-11 do dziś
2. ImionaLILLA MAŁGORZATA2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2014-07-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA POWODUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZENOSZĄCYM 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.2014-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2014-07-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUPIAŁ2014-07-11 do dziś
2. ImionaLILLA MAŁGORZATA2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-07-11 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-07-11 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-07-11 do dziś
485 EDUKACJA2014-07-11 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-07-11 do dziś
621 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-07-11 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-07-11 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-07-11 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-11 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 02.07.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
6data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
7data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
8data złożenia 23.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-23 do dziś
9data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.07.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-23 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.07.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów