BUNNY WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000516375
Numer REGON: 200870960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-09-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8075/18/845]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNNY WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ŁAPY miejscowość ŁAPY2014-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAPY ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 4 nr lokalu 44 kod pocztowy 18-100 poczta ŁAPY kraj POLSKA 2014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2014 R. W KN ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE, ASESOR NOTARIALNY ELŻBIETA MIKITA, REP. A NR 3228/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULIASZ2014-07-16 do dziś
2. ImionaWIOLETA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2014-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2014-07-16 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEĆWIERZ2014-07-16 do dziś
2. ImionaDIANA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-07-16 do dziś
247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-07-16 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-07-16 do dziś
446 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-07-16 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-07-16 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-16 do dziś
714 13 Z PRODUKCJA ODZIEŻY2016-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.01.2016 okres OD 06.06.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.11.2017 R. - UCHWAŁA NR 1/2017 I UCHWAŁA NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W KN JACKA KOSSEWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A NR 6696/2017,2018-09-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2018-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZECH2018-09-25 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.11.2017 R. - UCHWAŁA NR 1/2017 I UCHWAŁA NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W KN JACKA KOSSEWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A NR 6696/2017,2018-09-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów