EMSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000516320
Numer REGON: 161592850
Numer NIP: 7532434665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-08-09
Sygnatura akt[RDF/322648/21/860]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina PACZKÓW miejscowość PACZKÓW2014-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość PACZKÓW ulica ROBOTNICZA nr domu 2 kod pocztowy 48-370 poczta PACZKÓW kraj POLSKA 2014-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2014 R., KN K. SANDOMIERSKIEGO W NYSIE, REP. A NR 2782/20142014-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKA2017-01-16 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2017-01-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKA2020-05-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJABŁOŃSKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryW UMOWACH MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY I ODWOŁANY UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW.2014-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-07-09 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-07-09 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-07-09 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-07-09 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-09 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-09 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-07-09 do dziś
828 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów