BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000516315
Numer REGON: 013270146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-09-19
Sygnatura akt[RDF/829060/18/164]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013270146 NIP 11813962482014-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2014-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica LESZNOWSKA nr domu 11 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2014-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MARCA 214 R., NOTARIUSZ SYLWIA GRYŻEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIENIEWICACH, UL. RYNEK NR 4, REP. A NR 226/20142014-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE K. I Z.ŚLUSARCZYK BUDART SPÓŁKA JAWNA W BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ PODJĘTAJ JEDNOGŁOŚNIE W DNIU 10 MARCA 2014 R. ZGODNIE Z ART. 551 K.S.H.2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaK.I Z.ŚLUSARCZYK BUDART SPÓŁKA JAWNA2014-07-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-07-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000131302 2014-07-09 do dziś
5. Numer REGON0132701462014-07-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2014-07-09 do dziś
2. ImionaZOFIA BOŻENA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA 2 500 ZŁOTYCH2014-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2014-07-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA 2 500 ZŁOTYCH2014-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK MATUSZEWSKA2014-07-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-09 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-07-09 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 09.07.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów