„HERRING FISH” ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000516272
Numer REGON: 321545722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380411/22/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERRING FISH” ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA2014-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WYZWOLENIA nr domu 75 nr lokalu 69 kod pocztowy 71-401 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-07-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRYCHO7777@O2.PL2014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 LIPCA 2014 R.2014-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD STEFAN2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLASKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD STEFAN2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLASKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2014-07-10 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-07-10 do dziś
347 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-10 do dziś
447 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-07-10 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów