QUALITY INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000516239
Numer REGON: 243615472
Numer NIP: 6342829503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381659/22/104]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUALITY INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JÓZEFA WOLNEGO nr domu 4 nr lokalu 200 kod pocztowy 40-857 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-09-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INSTYTUT-ZARZADZANIA.PL2015-09-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUT-ZARZADZANIA.PL2015-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.04.3014 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, UL. RUDNA 14, - REPERTORIUM A NUMER 1251/20142014-07-09 do dziś
201.02.2018R., REPERTORIUM „A” NUMER 657/2018,NOTARIUSZ JOANNA HELIOSZ,KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU,ZMIENIONO;§ 1,§ 2 I § 10 UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZENIOSŁO2015-09-08 do dziś
2. ImionaKAMILA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUALITY INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435307642014-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000504814 2014-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY, ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. OBECNYM PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI: QUALITY INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PIOTR CELEJ UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUALITY INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435307642014-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000504814 2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-07-09 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-07-09 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-07-09 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-09 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-07-09 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2014-07-09 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-07-09 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-07-09 do dziś
973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-07-09 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2015 okres OD 23.04.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
2data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
7data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
8data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów