ASUNTO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000516207
Numer REGON: 147324674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-05-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7954/19/643]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASUNTO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina PROMNA miejscowość MAŁA WIEŚ2014-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MAŁA WIEŚ nr domu 15 kod pocztowy 26-803 poczta MAŁA WIEŚ kraj POLSKA 2014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2014 ROK, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 646/20142014-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHOLSKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZIAŁÓW: 15.000 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHOLSKA2014-07-10 do dziś
2. ImionaPATRYCJA ANNA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZIAŁÓW: 15.000 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2014-07-10 do dziś
2. ImionaTEOFIL ZENON2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZIAŁÓW: 20.000 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2014-07-10 do dziś
246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-07-10 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2014-07-10 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-07-10 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-10 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-07-10 do dziś
710 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-07-10 do dziś
810 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2014-07-10 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-07-10 do dziś
1010 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2017 okres OD 10.07.2014 DO 31.12.20142018-02-13 do dziś
2data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-13 do dziś
3data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2014 DO 31.12.20142018-02-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów