ENERGIA COMPANY - BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000516060
Numer REGON: 281606680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357516/21/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA COMPANY - BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość MARCINKOWO2014-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość MARCINKOWO nr domu 126A kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO kraj POLSKA 2014-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2014 R., REP. A NR 4440/2014, NOTARIUSZ JADWIGA SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE2014-07-15 do dziś
210.04.2017 R., NOTARIUSZ JADWIGA SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, REP. A NR 2332/2017 - ZMIENIONO: § 62017-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2017-08-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4800,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2017-08-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWAROGOWSKI2014-07-15 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKASPRZAK2017-08-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-08-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-07-15 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-15 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-15 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-15 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-08-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-02 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-08-02 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 15.07.2014 DO 31.12.20142018-07-23 do dziś
2data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2014 DO 31.12.20142018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2014 DO 31.12.20142018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów