INSPIRATIONAL DESIGN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000515948
Numer REGON: 321542965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3054/21/427]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSPIRATIONAL DESIGN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. OSKARA LANGE nr domu 21 kod pocztowy 75-433 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2014 R, NOT. WOJCIECH LASKOWSKI, KN W KOSZALINIE, REP. „A” NR 1767/20142014-07-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2015R., REP. A NR 2063/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH PIOTR LASKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIENIONY PARAGRAF 2 UMOWY SPÓŁKI;2015-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOSTER2014-07-07 do dziś
2. ImionaADRIAN JUSTIN2014-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2021-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-07-07 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-07-07 do dziś
350 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2014-07-07 do dziś
493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2014-07-07 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-07-07 do dziś
693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2014-07-07 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-07-07 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-07-07 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2015 okres OD 07.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , REPERTORIUM A NUMER 2333/2021, NOTARIUSZ PAULINA PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ; , 18.03.20212021-05-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2021-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFOSTER2021-05-11 do dziś
2. ImionaDAGMARA KATARZYNA2021-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , REPERTORIUM A NUMER 2333/2021, NOTARIUSZ PAULINA PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ; , 18.03.20212021-05-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów