BOOKSY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-30 godz. 21:54:27
Numer KRS: 0000515914
Numer REGON: 147315920
Numer NIP: 9512381607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422660/22/994]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKSY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PROSTA nr domu 67 nr lokalu PIĘTRO 28 kod pocztowy 00-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BOOKSY.NET2014-07-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOKSY.NET2014-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2014 R. NOTARIUSZ ADAM SUCHTA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ ADAM SUCHTA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12, REP. A NR 7706/20142014-07-08 do dziś
209.09.2014 R. REP. A NR 12842/2014, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ, ADAM SUCHTA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK.12 ZMIENIONO BRZMIENIE § 5 UMOWY SPÓŁKI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 6 OZNACZONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 22015-02-23 do dziś
331.07.2015 R., REP. A NR 6469/2015, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2015-12-23 do dziś
418.12.2015 R., REP. A NR 10359/2016, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 5, § 6, § 11, § 12, § 18, § 20, § 23, § 27, PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2016-05-19 do dziś
518 LIPCA 2016 R., REP. A-6268/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 UST. 1, ZMIANA §6 W TEN SPOSÓB, ŻE PO USTĘPIE 4 DODAJE SIĘ NOWY USTĘP 5, A AKTUALNY USTĘP 5 STAJE SIĘ USTĘPEM 6, USTĘP 9 W § 12 ZOSTAJE WYKREŚLONY, ZMIANA §12 UST. 12 I UST. 14, PO §12 DODAJE SIĘ NOWY §12 INDEKS 1, ZMIANA §17, §18, PO §18 DODAJE SIĘ NOWY §18(INDEKS 1), ZMIANA §20, §26, ZMIANA PUNKTÓW 5) ORAZ 7) W §27, PO PUNKCIE 8) DODAJE SIĘ PUNKTY 9)-12)2016-10-11 do dziś
618 LIPCA 2016 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6268/2016. ZMIANA § 5 UST.1, ZMIANA § 6 W TEN SPOSÓB, ŻE PO UST.5 DODAJE SIĘ NOWY UST.6, A AKTUALNY UST.6 STAJE SIĘ UST.7.2016-12-15 do dziś
716 GRUDNIA 2016 R. REP. A NR 11553/2016, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU, STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-04-24 do dziś
816 GRUDNIA 2016 R. REP. A NR 11553/2016, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU, STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-04-24 do dziś
925.09.2017 R., REP. A 9288/2017, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §25 PKT 9) UMOWY SPÓŁKI2017-12-08 do dziś
1009.02.2018 R. - BEATA WIŚNIEWSKA - ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAMA SUCHTY - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1334/2018, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2018-08-20 do dziś
1130.11.2018R., REP.A NR 11667/2018, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE W §6 UMOWY SPÓŁKI USTĘPU 3.2019-01-11 do dziś
1207.12.2020 R., REP. A NR 48572/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA PIETRUSIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ ANNY LIBIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKSY GROUP CORP.2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały779 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.950 ZŁOTYCH2021-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45500,00 ZŁ2021-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15250,00 ZŁ2014-07-08 do dziś
21100,00 ZŁ2015-02-23 do dziś
33750,00 ZŁ2021-02-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU KLASY A I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU KLASY B.2021-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTYKA2021-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLASY B2021-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-12-23 do dziś
2. ImionaADAM2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLASY A2021-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAK2019-12-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLASY A2021-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTURMOWICZ2019-12-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU KLASY A2021-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-23 do dziś
218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-02-23 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-23 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-23 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-23 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-23 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-02-23 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-23 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-23 do dziś
1072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
5data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
6data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
8data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-10-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK BOOKSY SP. Z O.O. („SPÓŁKA PRZEJMOWANA I”) ORAZ BOOKSY POLSKA SP. Z O.O. („SPÓŁKA PRZEJMOWANA II”) PRZEZ SPÓŁKĘ BOOKSY INTERNATIONAL SP. Z O.O. („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BOOKSY INTERNATIONAL SP. Z O.O. ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 18 LIPCA 2016 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BEATĘ WIŚNIEWSKĄ, DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE ADAMA SUCHTY, REP. A-6268/2012016-10-11 do dziś
6. #NA#UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I BOOKSY SP. Z O.O. ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 11 LUTEGO 2016 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO, REP. A-889/2016. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II BOOKSY POLSKA SP. Z O.O. ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 11 LUTEGO 2016 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO, REP. A-893/2016.2016-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-09-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1, ART. 506 PAR. 1,4 ORAZ 5 W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 1 ORAZ PAR. 6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU VERSUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ, KRS 0000581756 („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) NA BOOKSY INTERNATIONAL SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000515914 („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”). Z UWAGI NA UPROSZCZONY TRYB POŁĄCZENIA (TJ. POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ, W KTÓREJ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO), POŁĄCZENIE NASTĘPUJE: BEZ PODJĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU PODJĘŁO NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 27 SIERPNIA 2021 (REP. A 4033/2021, PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE JOANNĄ FILIPEK). , 27.08.2021, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ2021-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów