BUTTERFLY BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000515870
Numer REGON: 243611468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[RDF/272004/20/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTERFLY BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2014-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica CECHOWA nr domu 23 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1661/2014 NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 5/1 31.05.2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 2176/2014 ZASTĘPCA NOTARIALNY DAWID WIĘZIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WIESŁAWA KŁAPUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 5/1 - ZMIANA § 12014-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2014-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2014-07-07 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ ŁUKASZ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ2017-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2014-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2014-07-07 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ ŁUKASZ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2014-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-07-07 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2data złożenia 02.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
3data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
4data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów