„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000515677
Numer REGON: 022428264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-08-06
Sygnatura akt[RDF/231400/20/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022428264 NIP 89717993232014-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2015-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1A kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA SZYSZKO, UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 4/2, 50-034 WROCŁAW, REP. A NR 2345/20142014-07-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.12.2014 R., REP. A NR 31921/2014, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ROBERTRM BRONSZTEJNEM Z KANCELARII NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7; UCHWALĄ NR 3 ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI, NADAJĄC MU NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: - „§3 SIEDZIBĄ SPÓŁKI SĄ BIELANY WROCŁAWSKIE”.2015-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKA2017-11-03 do dziś
2. ImionaRITA2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKI2015-02-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKA2017-11-03 do dziś
2. ImionaRITA2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-24 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-24 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-24 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-24 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-02-24 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-24 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-24 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-24 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2015 okres OD 02.06.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.06.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.06.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów