ASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000515605
Numer REGON: 123155285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[RDF/207055/20/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PIJARSKA nr domu 2 kod pocztowy 31-015 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12798/20142014-07-02 do dziś
219 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. REP. A NR 19192/2014 ZMIENIONO TREŚĆ § 1 UST. 2 ORAZ § 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-10-17 do dziś
315.01.2016 R. REP. A NR 1542/2016, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 7 UST.1, UST.7.2016-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKA PROWINCJA ZAKONU PIJARÓW2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0400184282014-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ2014-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z USTANOWIONYM PROKURENTEM.2014-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNAWSKI2014-07-02 do dziś
2. ImionaJÓZEF2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-02 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-07-02 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-02 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-02 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2015 okres OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-13 do dziś
5data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów