HG&HG SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000515567
Numer REGON: 302771590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-12-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33454/16/866]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG&HG SPÓŁKA AKCYJNA2014-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA BALEYA nr domu 14 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.05.2014 R., NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3.355/20142014-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.06.2016 R., REP. A NR 3122/2016, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM RADTKE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY PAMIĄTKOWEJ NUMER 2 LOK. 6, 61-512 POZNAŃ, ZMIANIE ULEGŁY: § 2 UST. 1, § 3 UST. 1, ORAZ § 29 UST. 1.2016-08-16 do dziś
301.09.2016 R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KSIĘCIA WITOLDA NR 49 LOK..2, REP.A NR 1435/2016, ZMIENIONO §2 UST.1 ORAZ §29 UST.1 STATUTU.2016-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-07-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1002014-07-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-07-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002014-07-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-07-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-07-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZ2016-12-01 do dziś
2. ImionaBOŻENA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOPALA2016-12-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-01 do dziś
21. NazwiskoPIETRUSIAK2016-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2016-08-16 do dziś
214 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2016-08-16 do dziś
314 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2016-08-16 do dziś
414 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2016-08-16 do dziś
514 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2016-08-16 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-08-16 do dziś
714 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2016-08-16 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-16 do dziś
947 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów