ENEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000515496
Numer REGON: 147283082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[RDF/362956/21/614]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ nr domu 21 kod pocztowy 10-305 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2014 R., REP. A NR 3982/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-07-03 do dziś
222.05.2015 R., REP.A NR 3779/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART.1 PKT 32015-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADWAŃSKI2014-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁOTYCH2014-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKOWICZ2014-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN OKTAWIAN2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁOTYCH2014-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471629352017-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000509184 2017-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2017-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADWAŃSKI2014-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-07-03 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-07-03 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-03 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-03 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-07-03 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-07-03 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-07-03 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-03 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2015 okres OD 09.05.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
7data złożenia 01.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów