A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000515469
Numer REGON: 302792562
Numer NIP: 7831714852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537029/23/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOBROWNICKA nr domu 40 kod pocztowy 61-306 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2014 R., NOTARIUSZ ASESOR NOTARIALNY PAULINA TOMCZAK, UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY; KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA § DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA UL. PIEKARY NR 6/25 61-823 POZNAŃ; NUMER REPETYTORIUM A 6113/20142014-07-09 do dziś
212.05.2022 R., REP. A NR 2446/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOMARNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE EWELINA KLIMCZUK AGNIESZKA KOMARNICKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. ALEKSANDRA PUSZKINA W LUBONIU, ZMIENIONO § 7 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNOCH2014-07-09 do dziś
2. ImionaALFRED2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNOCH2014-07-09 do dziś
2. ImionaALFRED2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-07-09 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-07-09 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-09 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-07-09 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-07-09 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-09 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-07-09 do dziś
868 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-11-13 do dziś
282 99 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2015 okres OD 12.05.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
4data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
7data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
8data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
9data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.05.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.05.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów