L&P MADERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000515436
Numer REGON: 302768960
Numer NIP: 5140336352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-08-07
Sygnatura akt[RDF/556380/23/132]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&P MADERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina KRASZEWICE miejscowość GŁUSZYNA2014-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁUSZYNA nr domu 61 kod pocztowy 63-522 poczta KRASZEWICE kraj POLSKA 2014-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 11.06.2014 R. - REP. A NR 2157/2014, ZMIENIONA W DNIU 25.06.2014 R. - REP. A NR 2339/2014 W ZAKRESIE § 19 UMOWY, NOTARIUSZ - BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU (ZMIENIONO § 19 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2014-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-11-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-11-29 do dziś
2. ImionaBEATA2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2014-07-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2014-07-03 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-07-03 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-07-03 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-03 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-07-03 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2016 okres OD 14.07.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
2data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3data złożenia 16.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
5data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
6data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
7data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
8data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
9data złożenia 07.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.07.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów