STELTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000515379
Numer REGON: 243598532
Numer NIP: 6482771301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-11-28
Sygnatura akt[RDF/182901/19/470]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTELTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2018-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 64 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2014 R.2014-07-01 do dziś
222.07.2014 R., REP. A NR 2351/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA JĘDZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2014-11-19 do dziś
308.05.2018 R. - REP.A NR 2028/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ CEBULSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIANA: §2; §4; §122018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORUBCZYK2014-07-01 do dziś
2. ImionaSANDRA STELLA2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORUBCZYK2019-08-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORUBCZYK2014-07-01 do dziś
2. ImionaSANDRA STELLA2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2014-07-01 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-07-01 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-07-01 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE - Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW PODATKOWYCH I BIEGŁYCH REWIDENTÓW2018-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-07-31 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-07-31 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-31 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-31 do dziś
501 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2018-07-31 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
3data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-11 do dziś
4data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-16 do dziś
5data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
6data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
2OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
2OD 01.07.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów