ARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000515377
Numer REGON: 081220260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8501/21/479]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2014-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica DEKORACYJNA nr domu 1 nr lokalu A kod pocztowy 65-155 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2014-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.06.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 6128/2014.2014-07-02 do dziś
202.01.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A, NR 1/2015 ZMIANA:§7, §92015-01-16 do dziś
314.06.2019 R., , NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REP A NR 8138/2019 ZMIENIONO: §7; §8; §9 UST. 1; §10 DODANO: UST.10 DO §112019-08-08 do dziś
410.03.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 3740/2020 - DO §5 DODANO PKT 16, 17, 18.2020-04-08 do dziś
529.04.2021 R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN HAŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZ KATARZYNY HAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NUMER 6630/2021 - §8; §13 UST.4.2021-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2014-07-02 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2015-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego342.100 ZŁ2015-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2014-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego342.100 ZŁ2015-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0810076832014-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000405505 2014-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2021-09-03 do dziś
2. ImionaALAN WALDEMAR2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKA2021-09-03 do dziś
2. ImionaKAJA MARTYNA2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKA2021-09-03 do dziś
2. ImionaKAJA MARTYNA2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2021-09-03 do dziś
2. ImionaALAN WALDEMAR2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0810076832014-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000405505 2014-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMORKOWSKA2015-01-16 do dziś
2. ImionaANNA EWA2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-01-16 do dziś
21. NazwiskoMROZIŃSKI2015-01-16 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-01-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-01-16 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-16 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-16 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-01-16 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-01-16 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-01-16 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-16 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-01-16 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
4data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
5data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
6data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
7data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów