INSTYTUT WYCENY MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000515327
Numer REGON: 281604467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432136/22/535]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WYCENY MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2014-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość EŁK ulica MICKIEWICZA nr domu 18 nr lokalu 19 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK kraj POLSKA 2014-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2014 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP. A NR 1444/2014 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.06.2014 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP. A NR 1723/20142014-07-03 do dziś
228.01.2016 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP.A NR 172/2016, ZMIENIONO § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKWA2014-07-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKWA2014-07-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJU WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKWA2014-07-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMOSKWA2014-07-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-07-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-07-03 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-07-03 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-03 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-07-03 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2015 okres OD 03.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
7data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.07.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów