BONOVABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000515326
Numer REGON: 260778985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424250/22/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONOVABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2014-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica MICKIEWICZA nr domu 1A kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2014-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2013 R., REP. A 3301/2013, NOTARIUSZ ZDZISŁWA KOSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH. LEONARDA 16/7.2014-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGHDASARYAN2014-06-30 do dziś
2. ImionaHAKOB2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHOSIEWICZ2014-06-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ BRONISŁAW2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSOWICZ2014-06-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKSMUNDZKI2014-06-30 do dziś
2. ImionaLESZEK WOJCIECH2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2014-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2014-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKSMUNDZKI2014-06-30 do dziś
2. ImionaLESZEK WOJCIECH2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2014-06-30 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2014-06-30 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-06-30 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-06-30 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-06-30 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-06-30 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2014-06-30 do dziś
859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-06-30 do dziś
959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2014-06-30 do dziś
1059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-06-30 do dziś
1162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-06-30 do dziś
1262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-06-30 do dziś
1310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
1462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-06-30 do dziś
1563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-06-30 do dziś
1663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-06-30 do dziś
1763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-06-30 do dziś
1863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
1964 91 Z LEASING FINANSOWY2014-06-30 do dziś
2064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-06-30 do dziś
2164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-06-30 do dziś
2264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-30 do dziś
2366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-30 do dziś
2411 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2014-06-30 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-30 do dziś
2668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-06-30 do dziś
2768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-06-30 do dziś
2869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-06-30 do dziś
2969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-06-30 do dziś
3070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-06-30 do dziś
3170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-06-30 do dziś
3271 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2014-06-30 do dziś
3371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-06-30 do dziś
3472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-06-30 do dziś
3511 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2014-06-30 do dziś
3673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-06-30 do dziś
3773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-06-30 do dziś
3873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-06-30 do dziś
3973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-06-30 do dziś
4073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-30 do dziś
4174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-06-30 do dziś
4274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-06-30 do dziś
4374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-06-30 do dziś
4474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
4577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-30 do dziś
4617 24 Z PRODUKCJA TAPET2014-06-30 do dziś
4777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-30 do dziś
4877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-06-30 do dziś
4977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-30 do dziś
5082 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-06-30 do dziś
5182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-06-30 do dziś
5282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-06-30 do dziś
5382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-06-30 do dziś
5485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-06-30 do dziś
5585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-30 do dziś
5685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-06-30 do dziś
5717 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-06-30 do dziś
5894 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
5991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2014-06-30 do dziś
6096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
6172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-06-30 do dziś
6272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2014-06-30 do dziś
6373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-06-30 do dziś
6410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-06-30 do dziś
6518 11 Z DRUKOWANIE GAZET2014-06-30 do dziś
6618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-06-30 do dziś
6718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-06-30 do dziś
6818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-06-30 do dziś
6910 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2014-06-30 do dziś
7023 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2014-06-30 do dziś
7123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2014-06-30 do dziś
7223 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2014-06-30 do dziś
7332 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2014-06-30 do dziś
7432 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2014-06-30 do dziś
7546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2014-06-30 do dziś
7646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-06-30 do dziś
7746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-06-30 do dziś
7846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-06-30 do dziś
7946 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2014-06-30 do dziś
8010 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2014-06-30 do dziś
8146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-30 do dziś
8246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-06-30 do dziś
8346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-06-30 do dziś
8446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-06-30 do dziś
8546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2014-06-30 do dziś
8646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-06-30 do dziś
8746 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2014-06-30 do dziś
8846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2014-06-30 do dziś
8946 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-30 do dziś
9046 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2014-06-30 do dziś
9110 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2014-06-30 do dziś
9246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2014-06-30 do dziś
9346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-06-30 do dziś
9446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-30 do dziś
9546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-06-30 do dziś
9646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-06-30 do dziś
9746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-06-30 do dziś
9846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-06-30 do dziś
9946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-06-30 do dziś
10046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-06-30 do dziś
10146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-06-30 do dziś
10210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-06-30 do dziś
10346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2014-06-30 do dziś
10446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-06-30 do dziś
10546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-06-30 do dziś
10646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-06-30 do dziś
10746 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-06-30 do dziś
10846 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2014-06-30 do dziś
10946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-30 do dziś
11046 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2014-06-30 do dziś
11146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2014-06-30 do dziś
11246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-06-30 do dziś
11310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-06-30 do dziś
11446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-30 do dziś
11546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-06-30 do dziś
11646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-06-30 do dziś
11746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-06-30 do dziś
11846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-06-30 do dziś
11946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-06-30 do dziś
12046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-06-30 do dziś
12146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-06-30 do dziś
12246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-30 do dziś
12347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-30 do dziś
12410 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2014-06-30 do dziś
12547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
12647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
12747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
12847 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
12947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13047 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13510 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2014-06-30 do dziś
13647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
13947 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14047 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-06-30 do dziś
14747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-30 do dziś
14847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-06-30 do dziś
14947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-06-30 do dziś
15049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-06-30 do dziś
15152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-06-30 do dziś
15252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-06-30 do dziś
15356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-06-30 do dziś
15456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-06-30 do dziś
15556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-06-30 do dziś
15658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2015 okres OD 19.12.2013 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
2data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.12.2013 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.12.2013 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów